MPU-ORZ4/5044-22/Hf/20                                            Poznań, dnia 4 czerwca 2021 r.
2481/21

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej
w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXIII/303/VII/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

W podanych godzinach w dni robocze możliwe będą spotkania zainteresowanych osób
z członkami Zespołu Projektowego w siedzibie Pracowni. Ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych.

 

Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych: www.mpu.pl oraz https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu/.

 

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub mpu@poznan.mpu.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. 


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem lub ADO) jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu (MPU), ul. Za Bramką 1, 61-842  Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, może Pan/Pani skontaktować się z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej:
  iod@poznan.mpu.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  1.  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e RODO – nagranie przebiegu dyskusji publicznej w celu rzetelnego sporządzenia protokołu z dyskusji, zagwarantowania sprawnego i niczym niezakłóconego jej przebiegu oraz zapewnienia prawidłowości przebiegu procedury planistycznej, w związku z art. 8d ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ustawowych obowiązków ADO, wynikających z art. 8c Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym, niż upoważnieni na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. pliki wideo - do momentu zakończenia dyskusji publicznej, bezpośrednio po której zostaną trwale usunięte,
  2. pliki audio – do momentu sporządzenie protokołu z dyskusji, po czym zostaną trwale usunięte,
  3. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail – przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla MPU, wprowadzonym Zarządzeniem nr MPU-RP/0010-23/19 Dyrektora MPU w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r., wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Więcej na ten temat na stronie www.mpu.pl, w zakładce „Ochrona danych osobowych i Polityka cookies”.
 9. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).